Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na warunki i zasady korzystania z plików cookie.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO autogammasklep.pl

Dotyczący zawierania na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług obowiązujący od dnia 29 lipca 2023 r.

§1 INFORMACJE O SKLEPIE

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Auto Gamma spółka z.o.o z siedzibą w Krakowie (adres: 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 posiadającą NIP: 5130273213 oraz REGON: 389628458, pocztę elektroniczną sklep@autogamma.pl oraz serwis internetowy https://autogammasklep.pl/.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

1.2.1. adres poczty elektronicznej: sklep@autogamma.pl,

1.2.2. serwis internetowy: https://autogammasklep.pl/,

1.2.3. telefon: 22 230 22 75.

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

§2 DEFINICJE

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1. „Cena” – oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Towaru brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Usługodawcy lub Warsztatu). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.

2.2. „Dzień Roboczy” – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

2.3. „Komentarz” – wypowiedź Użytkownika Zarejestrowanego, zawierająca recenzję na temat Towaru nabytego przez Użytkownika w Serwisie.

2.4. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. ze zm.).

2.5. „Konto Użytkownika” – oznacza część Serwisu, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.

2.6. „Koszty Dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru(ów) będących przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Użytkownika.

2.7. „Koszyk” – oznacza funkcję Serwisu wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży) lub dokonywania Usługi Rezerwacji.

2.8. „QuasiKonsument” – oznacza osobę fizyczną, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jednak poza zawodowym charakterem działalności, wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.9. „Polityka Prywatności” – odrębny od Regulaminu dokument Usługodawcy określający warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (w tym cel i zakres przetwarzania) oraz zawierający opis wykorzystywania przez Serwis plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://autogammasklep.pl/content/polityka-prywatnosci-i-cookies

2.10. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

2.11. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://autogammasklep.pl/.

2.12. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.

2.13. „Towar” – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu (np. części zamienne do pojazdów, opony, klocki hamulcowe), która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub może zostać wskazana przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi Rezerwacji jako Towar, który Użytkownik chciałby zarezerwować w danym Warsztacie (tj. jako Towar, który chciałby kupić od danego Warsztatu). Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Serwisu, która opatrzona została informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Serwisie rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” „na zamówienie” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka), nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.

2.14. „Towary z Gwarancją Usługodawcy” – oznacza Towary stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży (tj. kupowane przez Użytkownika od Usługodawcy), na które gwarancję udziela Usługodawca. Towary z Gwarancją Usługodawcy oznaczone zostają w Serwisie poprzez odpowiednią informację na karcie produktu, w sekcji „Gwarancje i Zwroty”.

2.15. „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu lub Infolinii, w sposób opisany w Regulaminie.

2.16. „Sklep” – oznacza spółkę Auto Gamma spółka z.o.o z siedzibą w Krakowie (adres: 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 54) posiadającą NIP: 5130273213 oraz REGON: 389628458, pocztę elektroniczną sklep@autogamma.pl oraz serwis internetowy https://autogammasklep.pl/.

2.17. „Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.)

2.18. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.

2.19. „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z postanowieniami pkt. 6 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu).

2.20. „Zamówienie” – oznacza zamówienie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu, na Towary dostępne w Serwisie. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce dostawy Towarów oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (ów) wskazanych w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG)

3.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL oraz możliwości wprowadzania Komentarzy i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:

a) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),

b) możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu,

c) udostępnienie mechanizmów informatycznych Serwisu służących do składania Zamówień (elektronicznych formularzy itp.) oraz zamawiania Usług Rezerwacji (elektronicznych formularzy itp.),

d) możliwość przeglądania Komentarzy zamieszczonych w ramach Serwisu.

3.1.2. Usługę Serwisu – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:

a) utrzymania Konta Użytkownika,

b) zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego możliwości:

c) zachowania swoich danych teleadresowych,

d) zachowania swoich danych o posiadanym pojeździe,

e) zmiany hasła autoryzującego dostęp do Konta Użytkownika,

f) dostępu do historii swoich zamówień, .

g) możliwość wprowadzenia Komentarzy przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w celu ich zamieszczenia w Serwisie na zasadach opisanych w pkt. 3.11 poniżej.

3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.

3.3. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.4. Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 7 Regulaminu.

3.6. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

3.9. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.

3.10. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

3.11. W ramach odnośnika (hiperlink) zamieszczonego w przesłanej wiadomości, Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą Umowę Sprzedaży może przesłać Komentarze dotyczące zakupionego Towaru. Odnośnik (hiperlink) pozwalający na przesłanie przez Użytkownika Komentarza zostanie przesłany Użytkownikowi Towaru. W przypadku przesłania Komentarza przez Użytkownika zostanie on zamieszczony w ramach Serwisu, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”).

3.11.1 Usługodawca nie monitoruje, ani nie zatwierdza treści publikowanych opinii. Usługodawca może jednak dokonywać ich selektywnej weryfikacji oraz edytować lub usunąć fragmenty lub całość opinii w przypadku, gdy:

3.11.2 jest niezwiązana z Umową Sprzedaży.

3.11.3 jest obraźliwa, zawiera wulgaryzmy, jest niezgodna z dobrymi obyczajami lub jest nieczytelna.

3.11.4 narusza lub potencjalnie narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, w tym w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych.

3.11.5 nie ma na celu oceny współpracy z Usługodawcą lub nie opisuje Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.

3.12. Usługodawca zapewnia, że publikowane Komentarze pochodzą od Użytkowników, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, w ten sposób, że odnośnik umożliwiający dodanie Komentarza na temat Towaru otrzymuje jedynie Użytkownik, który nabył Towar w Serwisie. Dodane w ten sposób Komentarze zostają oznaczone w Serwisie jako „zweryfikowane”. Obok Komentarza zostaje wskazany identyfikator Użytkownika oraz kod kraju, z którego Użytkownik dokonał zakupu.

§4. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

4.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

4.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

4.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

4.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

4.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: sklep@autogamma.pl.

4.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści udostępnianych przez Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

4.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

§5. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA

5.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,

5.1.2. urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz musi mieć aktywny interpretator języka JavaScript,

5.1.3. urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi okien wyskakujących (pop up),

5.1.4. urządzenie Użytkownika powinno mieć zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze,

5.1.5. Użytkownik powinien mieć aktywne konto poczty elektronicznej.

5.2. Postanowienia pkt 5.1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

5.3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5.4. Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności.

5.5. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.

5.6. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 15.2.9 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umów Rezerwacji oraz Umów Sprzedaży):

5.6.1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,

5.6.2. mechanizm autokompletacji danych,

5.6.3. mechanizm dwukrotnego wpisywania hasła,

5.6.4. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych i zamówień.

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie Usług oraz poszczególnych Umów Sprzedaży następuje przez:

5.7.1. Prezentację treści umowy w Serwisie pod adresem: https://autogammasklep.pl/content/regulamin-sklepu,

5.7.2. dołączenie do e-maila potwierdzającego rejestrację i/lub Zamówienie linku prowadzącego do treści Regulaminu,

5.7.3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem,

5.7.4. pobranie przez Użytkownika treści Regulaminu na dysk twardy (dla procesu rejestracji bez adresu e-mail).

5.8. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.

§6. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

6.1. Serwis umożliwia rejestrację Użytkownika przy wykorzystaniu dwóch sposobów (procedur) rejestracji w Serwisie:

6.1.1. procedury podstawowej;

6.1.2. procedury uproszczonej, znajdującej zastosowanie w przypadku rejestracji w Serwisie przez Użytkownika, który uprzednio złożył Zamówienie i wszedł na podstronę Serwisu, do której link (odnośnik) został zamieszczony w przesłanej mu przez Usługodawcę poczcie elektronicznej („potwierdzeniu Zamówienia”).

6.2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oraz aktywacja Konta Użytkownika w procedurze podstawowej wygląda następująco:

6.2.1. Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu zawierającą formularz rejestracyjny; Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie,

6.2.2. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie swój adres e-mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika, oraz hasło,

6.2.3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,

6.2.4. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu),

6.2.5. poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu), z zastrzeżeniem pkt. 6.2.10 poniżej,

6.2.6. z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza rejestracyjnego (tj. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”) zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Usługi Serwisu dopiero po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownika. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta pod warunkiem aktywacji Konta Użytkownika przez Użytkownika,

6.2.7. po otrzymaniu formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę, Usługodawca przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika pocztę elektroniczną obejmującą prośbę o aktywację Konta Użytkownika; powyższa poczta elektroniczna zawiera:

a) przycisk z napisem „Aktywuj Konto”, stanowiący graficzny link aktywacyjny (odnośnik) do podstrony Serwisu, oraz

b) tekstowy link aktywacyjny (odnośnik), prowadzący do podstrony Serwisu,

6.2.8. Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta Użytkownika zgodnie z instrukcją zamieszczoną w przesłanej pocztą elektroniczną prośbie o aktywację Konta Użytkownika,

6.2.9. aktywacja Konta Użytkownika przy pomocy przycisku „Aktywuj Konto” lub linku tekstowego, przesłanych w poczcie elektronicznej zawierającej prośbę o aktywację Konta Użytkownika, jest możliwa przez 72 godziny od przesłania Użytkownikowi poczty elektronicznej, o której mowa w pkt. 6.2.7; po upływie powyższego terminu, Użytkownik nie będzie mógł poprzez kliknięcie na przycisk „Aktywuj Konto” lub wywołanie przesłanego linku tekstowego dokonać aktywacji Konta Użytkownika. W powyższym przypadku Użytkownik, chcąc dokonać aktywacji Konta Użytkownika, powinien wejść na stronę Serwisu i za pomocą funkcji Serwisu poprosić o ponowne przesłanie poczty elektronicznej z linkami aktywacyjnymi,

6.2.10. poprzez kliknięcie przycisku „Aktywuj Konto” lub wprowadzenie do przeglądarki podanego linku tekstowego oraz wywołanie podstrony Serwisu (obejmującej informację o aktywacji Konta Użytkownika) Użytkownik dokonuje aktywacji Konta Użytkownika,

6.2.11. w przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego lub inną osobę (innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika w Serwisie, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.

6.3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oraz aktywacja Konta Użytkownika w procedurze uproszczonej wygląda następująco:

6.3.1. w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży) opisanej w pkt. 8.4 Regulaminu, Użytkownik poprzez wejście w odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu wiadomości poczty elektronicznej zawierającej potwierdzenie Zamówienia wywołuje podstronę Serwisu zawierającą formularz umożliwiający rejestrację w Serwisie, obejmujący pole do wprowadzenia hasła Użytkownika,

6.3.2. Użytkownik wprowadza do formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie swoje hasło,

6.3.3. jako identyfikator Użytkownika użyty zostaje adres poczty elektronicznej uprzednio podany przez Użytkownika w formularzu służącym do złożenia Zamówienia,

6.3.4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,

6.3.5. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu),

6.3.6. poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Sklepu wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu),

6.3.7. z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego wskazanego w pkt. 6.3.6 (tj. kliknięcie przycisku Zarejestruj się), pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Usługodawcą zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu,

6.3.8. w przypadku, gdy podczas składania Zamówienia Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego lub inną osobę (innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika, prosząc jednocześnie o zalogowanie się do Serwisu. Składanie Zamówienia za pomocą adresu poczty elektronicznej, który jest już wykorzystywany jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego, może się odbywać wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu.

6.4. Usługodawca informuje, że wymaganie aktywacji Konta Użytkownika wprowadzone zostało w celu ochrony wszelkich osób, w tym Użytkowników przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich danych (w tym adresu e-mail) oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu.

6.5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a późniejsze składanie Zamówień dokonuje się po zalogowaniu w Serwisie do Konta Użytkownika poprzez podanie adresu poczty elektronicznej i hasła.

6.6. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji (a w przypadku procedury uproszczonej przy składaniu Zamówienia) identyfikatora (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika.

6.7. Dane te umożliwiają Usługodawcy przekazywanie Użytkownikowi propozycji Towarów, którymi może on być zainteresowany.

6.8. W ramach swojego Konta Użytkownik może także wyrazić chęć otrzymywanie przypomnień o niepotwierdzonych zamówieniach oraz przypomnień o zawartości koszyka.

6.9. Osoba:

6.9.1. dokonująca rejestracji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną w Procedurze podstawowej lub Procedurze uproszczonej lub

6.9.2. składająca Zamówienie bez procedury rejestracji Użytkownika, w imieniu przedsiębiorcy - składa oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorcy bądź jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość oświadczenia oraz z tytułu powstania szkody w majątku Usługodawcy wywołanej działaniem Użytkownika.

§7. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU

7.1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7.2. Użytkownik Zarejestrowany może:

7.2.1. w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając w Sklepie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez konieczności podania przyczyny,

7.2.2. złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@autogamma.pl.

7.3. Sklep może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.3.1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu,

7.3.2. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usługi Serwisu, przepisu prawa lub praw innych osób.

7.4. Niezależnie od postanowienia pkt. 7.3 powyżej Sklep może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.4.1. stwierdzenia przez Sklep, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje,

7.4.2. stwierdzenia przez Sklep, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,

7.4.3. stwierdzenia przez Sklep, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,

7.4.4. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu.

7.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 7.3 powyżej, jak również w pkt. 7.4 powyżej Spółka może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 7.3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 7.4 powyżej.

7.6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie sklepu następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

7.7. Konto Użytkownika aktywne jest do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem albo wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie sklepu, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Zamówień.

7.8. Na żądanie Użytkownika Sklep może przekazać Użytkownikowi dane przechowywane w ramach Konta Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

§8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY)

8.1. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie.

8.2. Użytkownik może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

8.3. Przedstawione przez Sklep w ramach Serwisu informacje o Towarach stanowią złożone przez Usługodawcę zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Serwisu (tj. kupna określonych Towarów przy wykorzystaniu Serwisu) https://www.autogamma.pl/formularze/formularz_reklamacji.pdfnastępuje zgodnie z następującą procedurą i zasadami, z zastrzeżeniem pkt. 8.10 (procedura dla przedsiębiorców – odwrotne obciążenie VAT):

8.4.1. jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika i chce skorzystać z ułatwień związanych ze składaniem Zamówienia (opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu), powinien zalogować się do Serwisu,

8.4.2. Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Użytkownik może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary. Usługodawca zwraca uwagę, że w ramach Serwisu możliwa jest również rezerwacja Towarów na zasadach opisanych w pkt. 15 Regulaminu.

8.4.3. po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Użytkownik zamierza kupić, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Serwisu, przy wykorzystaniu funkcji Serwisu Użytkownik powinien:

a) wybrać sposób dostawy Towaru spośród opisanych w pkt. 9.2 Regulaminu,

b) Użytkownik powinien wybrać opcję „Dostawa kurierem”,

c) Użytkownik powinien wskazać miejsce dostawy na terenie Polski (adres), do jakiego ma zostać dostarczony Towar,

d) Użytkownik powinien podać dodatkowe dane (w tym dane kontaktowe), których zakres zależy od tego, czy Użytkownik zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument, czy jako inny podmiot,

e) Użytkownik powinien wybrać sposób płatności spośród dostępnych w ramach Serwisu,

f) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia,

8.4.4. w przypadku, gdy Zamówienie składa Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się do swojego Konta Użytkownika, w formularzu Zamówienia wpisywane są automatycznie dane kontaktowe Użytkownika Zarejestrowanego, zamieszczone w ramach Konta Użytkownika. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość zmiany danych kontaktowych Użytkownika wpisanych automatycznie w powyżej opisany sposób do formularza Zamówienia. Ponadto:

a) na podstronie Serwisu wyświetlane zostaje potwierdzenie Zamówienia, pod którym znajduje się przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”,

b) Użytkownik składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego(-ych) w Zamówieniu na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie,

c) po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Użytkownika (skutecznym przesłaniu formularza Zamówienia), wyświetlona zostaje podstrona Serwisu obejmująca potwierdzenie otrzymania Zamówienia (tj. potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę oferty złożonej przez Użytkownika). Potwierdzenie przez Usługodawcę otrzymania Zamówienia (tj. otrzymania oferty złożonej przez Użytkownika) powoduje, że Użytkownik jest związany złożoną ofertą (Zamówieniem). Wyświetlenie na podstronie Serwisu potwierdzenia otrzymania Zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży (nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika),

d) po otrzymaniu Zamówienia, Sklep niezwłocznie zweryfikuje, czy możliwe jest zrealizowanie Zamówienia.

8.4.5. W trakcie dokonywania Zamówienia, Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji o statusie jego Zamówienia poprzez wiadomości SMS wysyłane na podany przez niego numer telefonu.

8.5. W przypadku istnienia możliwości zrealizowania Zamówienia, Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył Zamówienie (podany w ramach rejestracji w Serwisie lub przy złożeniu Zamówienia) oświadczenie o przyjęciu Zamówienia. Przesłanie przez Sklep informacji o przyjęciu Zamówienia stanowi przyjęcie złożonej przez Użytkownika (w treści Zamówienia) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści określonej Zamówieniem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

8.6. Użytkownik składa Zamówienie zgodnie z powyżej opisaną procedurą przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w tym poprzez wybór (oznaczenie) odpowiednich opcji oraz wprowadzenie danych do formularzy znajdujących się na kolejnych podstronach Serwisu

8.7. Sklep prowadzi w ramach Serwisu sprzedaż hurtową Towaru.

§9. MIEJSCE I ZASADY DOSTAWY TOWARU

9.1. Sklep dostarcza Towar na terytorium Europy.

9.2. Użytkownik, składając Zamówienie, może wybrać jeden z następujących sposób dostarczenia:

9.2.1. dostarczenie Towaru przez kuriera pod wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski, z zastrzeżeniem pkt. 9.5 poniżej (wybór tego sposobu dostarczenia Towaru następuje poprzez wybór opcji „Dostawa kurierem”),

9.3. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu, dostawa realizowana będzie zgodnie z następującymi zasadami:

9.3.1. Towar dostarczony zostanie kurierem,

9.3.2. Towar dostarczony zostanie w terminie zależnym od dostępności Towaru widocznej przy opisie danego Towaru w Serwisie oraz chwili złożenia Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Serwisie, pod adresem Pomoc w czasie realizacji i metody dostawy.

9.4. Użytkownik może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży.

§10. CENA, KOSZTY DOSTAWY

10.1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży (Zamówienia) Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Sklepu wynagrodzenia obejmującego Cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Koszty Dostawy.

10.2. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty Dostawy Towaru podawane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

10.3. Cena Towaru nie zawiera Kosztów Dostawy, których wysokość zależy od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy Towarów.

10.4. Koszty Dostawy wskazane zostały w ramach Serwisu na podstronie pod adresem https://autogammasklep.pl/content/koszty-dostawy lub bezpośrednio na karcie Towaru.

10.5. Użytkownik może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy przed dostarczeniem Towaru (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionego Towaru (tj. w chwili dostawy/odbioru Towaru).

10.6. W zakresie Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Dostawa kurierem”, może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – w następujący sposób:

10.6.1. przelewem internetowym z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią (np. Przelewy24, PAYU, etc.), albo

10.6.2. kartą płatniczą online (przedpłata), albo

10.6.3. gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera.

10.7. W przypadku opisanym w pkt. 11.6 Użytkownik dokonuje wyboru jednego ze sposobów zapłaty przy składaniu Zamówienia.

10.7. Użytkownik musi dokonać zapłaty przy wyborze jednego („tego samego”) sposobu płatności:

10.7.1. jeżeli kupuje wyłącznie jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny danego Towary oraz Kosztów Dostawy,

11.7.2. jeżeli kupuje więcej niż jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny wszystkich kupowanych Towarów oraz Kosztów Dostawy.

11.8. W celu dokonania płatności w sposób, o którym mowa w pkt. 11.6.1 powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

11.9. Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika będącego Konsumentem wystawiany jest paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury i poda dane niezbędne do jej wystawienia.

11.10. Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika niebędącego Konsumentem wystawiana jest faktura VAT.

11.11. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiony odrębny paragon/faktura VAT.

11.12. W celu otrzymania faktury VAT z tytułu realizacji Zamówienia, a także identyfikacji Użytkownika (w przypadku Zamówień dokonanych w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:

11.12.1. w przypadku Użytkownika niebędącego przedsiębiorcą, który wyraził wolę otrzymania faktury VAT – adres zamieszkania Użytkownika;

11.12.2. w przypadku przedsiębiorcy – siedziba i adres przedsiębiorcy, który dokonał Zamówienia, a także numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy.

§12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY („ZWROTU TOWARU”) I UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

12.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, zgodnie z pkt 12.2, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

12.3.1. pocztą elektroniczną na adres: sklep@autogamma.pl,

12.4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży pod adresem: odstąpienie od umowy.

12.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

12.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży Umowę taką uważa się za niezawartą.

12.7. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru Usługodawcy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru Usługodawcy przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:

12.7.1. przesyłając Towar na adres Usługodawcy: Auto Gamma spółka z.o.o., Dział Zwrotów Internetowych Ul. ciepłownicza 54, 31-574 Kraków,

12.8. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

12.9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Sklep zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem 12.12 poniżej.

12.10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.

12.11. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

12.12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.13. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.14. Sklep informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

12.14.1. przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

12.14.2. przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

12.14.3. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12.15. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12.16. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

12.17. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Usługi Serwisu, Użytkownik musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

12.17.1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: Auto Gamma spółka z.o.o., Dział Zwrotów Internetowych, Ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków lub składając pismo pod tym adresem,

12.17.2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@autogamma.pl.

12.18. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod adresem: https://autogammasklep.pl/content/reklamacje-i-zwroty. Ponadto Sklep wraz z dostarczonym Towarem udostępnia Użytkownikowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (formularz) w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.19. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

12.20. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umowę taka uważa się za niezawartą.

§13. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

13.1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sklep przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

13.2. Sklep informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi Towaru zgodnego z tą Umową.

13.3. Sklep informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Sklep jako sprzedawca odpowiada względem Użytkownika za zgodność Towaru z tą Umową.

13.4. Użytkownik jest uprawniony do żądania naprawy lub wymiany Towaru, w przypadku niezgodności Towaru z Umową. Sklep może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W żądaniu naprawy lub wymiany Towaru powinny być zawarte dane pozwalające na identyfikujące Użytkownika. Żądanie powinno zawierać na czym polega niezgodność Towaru z Umową, a także preferowany sposób rozpatrzenia.

13.6. Sklep udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz żądania naprawy lub wymiany Towaru pod adresem https://www.autogamma.pl/formularze/formularz_reklamacji.pdf. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika. Jednocześnie Sklep informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę wymiany lub naprawy Towaru.

13.7. O ile jest to możliwe, Sklep zwraca się z prośbą o dołączenie do żądania wymiany lub naprawy także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

13.8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.

13.9. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

13.9.1. towar jest niezgodny z Umową, gdy Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu;

13.9.2. Sklep nie doprowadziła Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Użytkownik go nabył; Usługodawca nie odebrał od Użytkownika Towaru na swój koszt; Usługodawca nie zdemontował Towaru oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową;

13.9.3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

13.9.4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;

13.9.5. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

13.10. Sklep zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

13.11. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych dostarczonych na podstawie Umowy Towarów, Sklep może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

13.12. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca towar Sklepu na jego koszt. Sklep zwraca Użytkownikowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

13.13 Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§14. GWARANCJA PRODUCENTA

14.1. Sklep nie jest producentem Towarów.

14.2. W przypadku, gdy Towar objęty jest gwarancją Producenta, Sklep wraz z Towarem wyda Użytkownikowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku brak wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Usługodawcą stanowi dokument gwarancyjny.

14.3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Użytkownika, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta (takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz) określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.

14.4. Jeśli warunki gwarancyjne producenta przewidują taką możliwość, Użytkownik może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Towaru za pośrednictwem Sklepu.

14.5. Użytkownik powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

14.6. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi Sklepu za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

§15. GWARANCJA SKLEPU

15.1. Sklep informuje, że udziela gwarancję na niektóre Towary stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży (tj. na „Towary z Gwarancją Usługodawcy”).

15.2. Towary z Gwarancją Sklepu oznaczone zostają w Serwisie w sposób opisany w pkt. 2.15.

15.3. Warunki i zasady realizacji gwarancji na poszczególne Towary z Gwarancją Sklepu zamieszczone zostały na podstronie Serwisu, przy danym Towarze.

15.4. Użytkownik może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu odpowiedzialności Sklepu za zgodność Towarów z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§16. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG

16.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Sklep.

16.2. Reklamacja może zostać doręczona Sklep w dowolny sposób, w tym:

16.2.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.2.1 Regulaminu,

16.3. Reklamacja powinna zawierać formularz zwrotu

16.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

16.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 16.4 powyżej, Sklep udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

§17. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

17.1. Użytkownik, który zawarł Umowę lub Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

17.2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Sklep, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§18. DANE OSOBOWE

18.1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

18.2. Sklep oświadcza, że dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.

§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.07.2023 r.

19.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

19.3. Sklep uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

19.4.1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,

19.4.2. konieczności dostosowania działalności Sklepu do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

19.4.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

19.4.5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Sklepu,

19.4.6. zmiany warunków technicznych świadczenia sprzedaży, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania ze sklepu,

19.4.7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem sprzedaży, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

19.4.8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

19.4.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu,

19.4.10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

19.4.11. zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 15.2.9. Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umów o świadczenie oraz Umów Sprzedaży),

19.4.12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umów Sprzedaży,

19.4.13. zmiany danych Sklepu wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

19.5. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sklep, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Serwisu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

19.6. Sklep poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

19.7. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.

19.8. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać emailem na adres sklep@autogamma.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://autogammasklep.pl/kontakt.

19.9. Załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się pod adresem: https://www.autogamma.pl/formularze/formularz_reklamacji.pdf